понеделник, 26 февруари 2024 г.

Подпорна стена? Не, къща с басейн!

Каква е разликата между подпорна стена и луксозна вила с басейн? Отговорът е: никаква. Това става ясно от публикация на сайта Биволъ, според която в лесопарк „Росенец“ се строи подпорна стена, както пише на указателната табела. За нея са необходими 23-ма работници. На сайта на Областна администрация – Бургас обаче е публикувана заповед, от която става ясно, че се учредява:

снимка: Биволъ

„на Димитър С. Арнаутски гр……………, ул………………безсрочно право на строеж в ПИ 07079.831.268 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк Росенец, актуван с АЧДС № 8097/17.08.2017г. за изграждане на открит басейн със застроена площ 112,75 кв.м.,техническо помещение с площ 30,25 кв.м., прилежаща инфраструктура към басейн с площ 230,45 кв.м., включваща площадка, подход и стълбище, и лятна кухня със застроена площ 160 кв.м. или обща застроена площ 533,45 кв.м., съгласно Виза за проектиране № 432/18.10.2018г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ дължимата цена за учредяване правото на строеж в ПИ 07079.831.268 в размер на 43 300 (четиридесет и три хиляди лева и триста) лв.

             3ЗАДЪЛЖАВАМ Димитър Спасов Арнаутски в 14 – дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да внесе следните суми:

  • 40 300 лв. (четиридесет хиляди лева и триста) съставляващи разликата между определената цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 3000 /три хиляди/ лева, вносим по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД;
  • 2 % режийни разноски по § 3, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ППЗДС с включен ДДС върху определената в т. 2 стойност, в размер 1039,20 (хиляда тридесет и девет лева и двадесет стотинки) лева по банкова сметка на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF  на “Уникредит Булбанк” АД ;
  • 3 % местен данък в размер на 1299  (хиляда двеста деветдесет и девет) лева по съответната банкова сметка на община Бургас.

На основание чл.45, ал.2 от ЗДДС не се начислява ДДС.“

Последни новини

google-site-verification: google8d719d63843e6dc9.html